رادیو گرافی تخصصی

به طور خلاصه می توانیم انواع رادیوگرافی های روتین و تخصصی را در زیر توضیح دهیم.

  • رادیوگرافی از استخوان ها :با این رادیوگرافی می توان از هر استخوانی در بدن عکس برداری کرد و بسیاری از شکستگی ها ،و یا در رفتگی های مفاصل دیده خواهد شد .
  • رادیوگرافی از مجاری ادراری(IVP):این تصاویر از کلیه ها ،حالب و مثانه گرفته می شود و از مواد حاجب دارای ید استفاده می شود.
  • رادیوگرافی دستگاه گوارش تحتانی :در این روش از باریم و ی  محلول های ید دار استفاده می شود که باعث می شود دیواره روده به راحتی دیده شود .
  • رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی : Upper GIمی تواند از مری ، معده و بخش ابتدایی روده کوچک (دئودنوم) با اشعه ایکس تصاویری را تهیه کند .
  • عکس برداری قفسه سینه
  • رادیوگرافی (KUB):این تست برای بررسی دستگاه ادراری استفاده می شود .
  • رادیوگرافی لوبوساکرال :عکس برداری از قسمت های کمر و ستون مهره ها انجام می شود .
  • OPG