رادیو گرافی رنگی

این روش در محاوره به عکس رنگی شناخته میشود و در آن قسمتهایی از بدن که در عکس ساده دیده نمیشوند توسط مواد خاصی قابل رویت و بررسی میگردند. در این روش نیز از اشعه X استفاده میشود و مراحل انجام آن طولانی تر از عکس ساده است و نیاز به آمادگی وجود دارد.اشعه X تنها در کسری از ثانیه و در مسیری که تکنسین رادیولوژی آنرا تعیین میکند تابانده میشود و مختصر به اطراف نیز پراکنده میشود. در و دیوار اطاق رادیوگرافی از سرب پوشیده شده است، لذا غیر از زمان انجام رادیوگرافی و نیز خارج از اطاق رادیولوژی هیچ گونه اشعه X در محیط رادیولوژی وجود ندارد