آقای هادی مظلومی

مهندس هادی مظلومی

  • فارغ التحصیل معادل رشته مهندسی پزشکی سابقه راه اندازی ومدیریت چندین موسسه سونوگرافی ورادیولوژی دراستان البرز
  • آشنایی کامل با اطلاعات پذیرش تصویر برداری پزشکی ورسیدگی به مشکلات بیماران  سونوگرافی و رادیولوژی